Algemene Voorwaarden

Inhoud

 1. Definities
 2. Geheel van afspraken
 3. Betaling
 4. Vertrouwelijke informatie
 5. Aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden
 6. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten
 7. Klachten en toepasselijk recht

1. Definities

 1. opdrachtnemer: MQM Tuinontwerpen, KvK-nummer 27196875, gevestigd te Delft;
 2. opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt aan opdrachtnemer;
 3. opdracht: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden;
 4. schriftelijk: per brief of e-mail;
 5. overmacht: een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, staking, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd.

2. Geheel van afspraken

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht naar eigen inzicht uit als zelfstandige, als inspanningsverplichting.
 2. Opdrachtnemer brengt een offerte uit met een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief tarieven, prijzen, kosten (reis- en administratiekosten) en bestek.
 3. Geoffreerde planningen en termijnen zijn slechts indicatief.
 4. Door opdrachtnemer vermelde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.
 5. Opdrachtnemer mag bij opdrachten die langer dan een jaar duren en/of bij tussentijds gestegen prijzen van materialen en arbeidsloon, zijn tarieven in redelijkheid en op basis van schriftelijk bewijs verhogen.
 6. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 7. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes en/of verschrijvingen.
 8. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij e.d. zijn overlegd, is de opdrachtnemer niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
 9. Wezenlijke wijzigingen van de opdracht na offreren worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. Als meer- en/of minderwerk niet schriftelijk zijn vastgelegd, mag opdrachtnemer dit (naar rato) verrekenen conform de bedragen die wel zijn geoffreerd en die daar het meest op aansluiten.
 10. Bij tijdelijke overmacht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen of aanpassen.
 11. De offerte, deze algemene voorwaarden en schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

3. Betaling

 1. Opdrachtnemer mag van opdrachtgever vooruitbetaling tot 100% van de materiaalkosten verlangen.
 2. De betaaltermijn van een factuur van opdrachtnemer bedraagt 30 dagen.
 3. Als opdrachtgever niet binnen de factuurtermijn betaalt, brengt opdrachtnemer 15% van de openstaande vordering, maar minimaal EUR 40,00, als buitengerechtelijke incassokosten in rekening. Is dan nog niet betaald, dan brengt opdrachtnemer gerechtelijke proceskosten in rekening.
 4. Ter verduidelijking van werkzaamheden waarvoor een uurtarief is afgesproken, overlegt opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever een urenregistratie bij een factuur.
 5. Als een opdracht langer dan een maand duurt, mag opdrachtnemer maandelijks factureren.
 6. Zolang geleverde goederen niet volledig zijn betaald, verkrijgt opdrachtgever daarvan geen eigendom. Opdrachtnemer heeft en behoudt het recht tot retentie van niet volledig betaalde goederen, ook als opdrachtgever failliet is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld.
 7. Bij annulering door opdrachtgever dient opdrachtgever in ieder geval de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever te vergoeden. Bij annulering binnen vier weken na aanvang van de opdracht dient opdrachtgever 100% van het geoffreerde bedrag minus nog niet bestelde of aangeschafte materialen aan opdrachtnemer te betalen.

4. Vertrouwelijke informatie

 1. Opdrachtnemer en opdrachtgever gaan uiterst vertrouwelijk met de wederzijds gekregen informatie om, tenzij informatie al openbaar is of moet worden gemaakt.
 2. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan de opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtnemer geen vertrouwelijke informatie openbaart.

5. Aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor rechtstreeks schade als sprake is van opzet of roekeloosheid door opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is (dus) nimmer aansprakelijk voor indirecte schade aan opdrachtgever, zoals bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gedragingen of nalaten van opdrachtgever, zoals het niet juist, niet tijdig of niet volledig informeren van opdrachtnemer, of vertraging aan de zijde van opdrachtgever. Opdrachtnemer is in geval van verzuim door (of voor risico van) opdrachtgever gerechtigd het volledig overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van opzet of roekeloosheid door opdrachtnemer.
 7. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van de opdrachtnemer. De totale aansprakelijkheid omvat nooit meer dan het totaalbedrag dat opdrachtnemer en opdrachtnemer voor een opdracht zijn overeengekomen.
 8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van het werk, veilige en deugdelijke werkomstandigheden (waaronder een pauze- en toiletgelegenheid, gas, water en elektriciteit), voor veilige en deugdelijke door hem geleverde materialen, voor de juistheid van schriftelijk verstrekte informatie en voor de benodigde vergunningen, ontheffingen en afsluitingen.
 9. Opdrachtgever doet uitvoerig onderzoek naar alle voor het werk relevante omstandigheden (zoals kabels, leidingen, belemmeringen) en informeert opdrachtnemer daarover volledig en tijdig.
 10. Opdrachtgever zorgt voor voldoende verzekeringen voor het geval aan apparaten en/of personeel van opdrachtnemer schade wordt veroorzaakt waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is. Is opdrachtgever niet of onvoldoende verzekerd, is opdrachtgever zelf schadeplichtig.

6. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

 1. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van bij de opdracht gebruikte methodes, schetsen, ontwerpen, modellen, tekeningen, prints, foto’s en/of ontstane werken, blijven van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling slechts het gebruiksrecht van de opgeleverde werken.

7. Klachten en toepasselijk recht

 1. Een opdrachtgever geeft een klacht zo snel mogelijk schriftelijk door aan opdrachtnemer die dan een redelijke termijn krijgt om de oorzaak van de klacht weg te nemen of te herstellen.
 2. Als opdrachtgever een opgeleverde zaak bewerkt, niet onderhoudt of in strijd handelt met instructies van opdrachtnemer, dan vervalt het recht van opdrachtgever om daarover te klagen.
 3. Bij een klacht die alleen over “smaak” gaat, is artikel 2 lid a van toepassing.
 4. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. Op het geheel van afspraken is Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.