Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die MQM Tuinontwerpen verwerkt voor haar klanten en relaties.

Indien je opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is: Marion Ruigrok-Duijndam, directeur van MQM Tuinontwerpen, gevestigd aan de Meermanstraat 136, 2614 AM Delft, bereikbaar via mobiel nummer 06-40471409 of via het algemene emailadres: info@mqm.nl Verwerking In het kader van een opdracht of anderszins kán MQM Tuinontwerpen een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

Doel

Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en Marion Ruigrok van MQM Tuinontwerpen Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven.

De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Opzegging en intrekking

Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per emailbericht, geadresseerd aan bovenstaande gegevens.

Via mijn website kunt u zich aanmelden voor mijn nieuwsbrief. De door u ingevuld persoonsgegevens (emailadres en de eventuele andere velden) worden door mij uitsluitend gebruikt om u mijn nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee u uw gegevens kunt wijzigen. Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u mij daarom verzoeken.

Bewaartermijnen

MQM Tuinontwerpen bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten in de sector een lange doorlooptijd hebben of waarbij de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MQM Tuinontwerpen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging

MQM Tuinontwerpen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mqm.nl

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website: www.mqm.nl